Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm Thế Gian (Câu 172 đến 178)