Cái đáng sợ hơn sự lường gạt của người ăn mày?

Trích trong bài giảng: Nhận Thức Mới Ý Nghĩa Quy Y