Mọi sự vật hiện hữu trên thế gian đều do nhân duyên sinh, không trường tồn và sẽ biến diệt. Khi hiểu được Nhân quả và Vô thường, ta sẽ có sự hiểu biết và cái nhìn sáng suốt. Cái nhìn chân chánh này giúp ta sống trong tỉnh thức, không bị mê lầm, điên đảo. Người có chánh kiến thấy như thế nào thì nhận đúng như thế ấy. Không thay đổi trắng đen, không kỳ thị xấu tốt, không phê phán hay dở.

Trích trong bài giảng: Kinh Bách Dụ – Câu Chuyện 4 – Giả Chết Dối Chồng