Vay trả là việc luôn diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của mỗi người, cũng như khi ta hít vào thì phải thở ra vậy. 

Đó là quy luật tự nhiên của vũ trụ mà ta cần phải tin sâu, từ đó biết cái gì mình nên vay và không nên vay để tránh bớt đi oan trái, nghiệp báo.

Với những ai gạt tiền người ta, vì chưa nhận ra quy luật này, họ có thể dùng mọi cách để trốn luật pháp nhưng họ sẽ không có cách nào để tránh luật nhân quả, bởi những oan trái từ việc họ gây tạo sẽ theo họ đến suốt cuộc đời để lấy lại những gì không thuộc về họ. 

Trích bài giảng: Nợ Đời –> https://phatphapungdung.com/no-doi-thich-phuoc-tien-24435.

Bài liên quan