Bài thuyết pháp “Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm” do thầy Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Quan Âm Phật Đài (Huế) ngày 14/07/2014 (18/06/Giáp Ngọ)