Cổ nhân nói, phàm việc gì có Đức mới lâu bền.
Suy rộng ra, kinh doanh phải có Đức thì mới lâu bền.

Chữ Tâm gắn liền với Đức, vì thế khuyên doanh nhân làm gì cũng phải có Tâm thì mới thành.

Doanh nhân giàu có phải có Tâm Đức mới được mọi người nể trọng và là điều mong mỏi của toàn xã hội.

Trích trong bài giảng: Kinh Doanh Theo Quan Điểm Đạo Phật