“Phật pháp tại thế gian, không ngoài thế gian mà giác ngộ. Nếu lìa thế gian để tìm cầu Bồ Ðề, không khác nào người đi tìm lông rùa sừng thỏ, vì đó là việc không bao giờ có”

Mời cả nhà cùng lắng nghe chia sẻ của Sư Phụ.

Trích từ bài giảng: Làm sao ứng dụng đạo Phật trong cuộc sống thế tục?