Mọi phương pháp đi tìm an lạc như là một cái gì đó để mà nắm bắt đều không đúng và đều thất bại nếu bạn đi tìm. An lạc không phải là một thứ để nắm bắt. An lạc là một trạng thái của tâm hồn khi mình yêu thương (và không có thù hận).

Trích trong bài giảng: Thiền là gì?