Thành – bại – được – mất tùy thuộc vào phước báu của mỗi người. Nên phải nhớ rằng: đừng chỉ sớm dùng hết phúc báu của mình mà không lo tu bổ thêm. Đừng than phiền khi gặp khó khăn, cuộc sống không được như ý muốn bởi vì có thể đó là bạn đang chịu khổ mà tích đức, tích phúc báo cho tương lai của bản thân mình! Làm người.. sợ nhất là hưởng hết phước báu mà không tạo ra phước mới. Muốn nhận được thì trước tiên bạn hãy học cách cho đi.

Trích trong bài giảng: Họa phước khó lường