Đời người hãy nhớ: Đừng thấy việc thiện nhỏ mà bỏ qua, chớ thấy việc ác nhỏ mà cố tình làm. Việc gì cũng có nhân có quả của nó.

Trích trong bài giảng: Đâu Là Chỗ Nương Tựa Bình An?