Đồng tiền có thể tạo ra 1 con người đạo đức cũng có thể đẩy chúng ta vào những việc tội lỗi. Vì thế nên:
“LÀM ĐỒNG TIỀN ĐỪNG MẤT TÂM
SỬ DỤNG ĐỒNG TIỀN CŨNG ĐỪNG MẤT TÂM”