Một khi nhân duyên đã hội đủ thì nghiệp quả sẽ hiện hành, không thể trốn tránh đi đâu được.
Kinh Pháp Cú nói: “Không trên trời, giữa biển, Không lánh vào động núi, Không chỗ nào trên đời, Trốn được quả ác nghiệp.”

Nhân quả của mỗi người tự làm tự chịu. Tu giải thoát giác ngộ cũng thế. Nóng lạnh tự biết. Không ai thay thế cho nhau được. Nên có câu: “ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng.” Vì vậy, đừng ỷ lại, mà phải tự nỗ lực tiến tu, vì không ai có thể cứu lấy mình ngoài chính mình được. Tự mình bỏ ác làm lành. Tự mình giữ tâm ý trong sạch.

Trích trong bài giảng: Quán Sâu Nghiệp Duyên Của Chúng Sinh Thời Covid-19 

Bài liên quan