Hiến xác cho y học là một nghĩa cử cao đẹp, là một hạnh bố thí đáng được xưng tán. Tuy nhiên, người phát tâm hiến xác cho y học cần phải hiểu thêm về một số điều dưới đây.

Bài liên quan