Bởi vì phước hoạ khôn lường, trong cuộc sống, khi phước đến, chúng ta đừng nên tự mãn; cũng vậy, khi hoạ đến, chúng ta đừng nên thất vọng. Gặp hoạ, nếu biết tu dưỡng đạo đức, trí tuệ, giới luật và nỗ lực làm lành, hướng thiện thì có thể chuyển hoạ thành phước.

Trích trong bài giảng: “Phước xài hết thì họa sẽ đến” 

Bài liên quan