Không cần tu tập, chỉ cần hộ niệm nhất định sẽ được vãng sanh?

Bài liên quan