Bài thuyết pháp Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 13 Và 14 được Đại Đức giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Hiền Như Thinh Thất năm 2016

 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 13 Và 14 – Thích Thiện Xuân 2016
Đánh giá