Bài thuyết pháp Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 15 Và 16 được Đại Đức giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Hiền Như Thinh Thất năm 2016

 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 15 Và 16 – Thích Thiện Xuân 2016
Đánh giá