Bài pháp thoại Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 3 Và 4 được Đại Đức giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Hiền Như Thinh Thất ngày 02/07/2016

 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 3 Và 4 – Thích Thiện Xuân 2016
Đánh giá