Bài pháp thoại Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 6 Và 7 được Đại Đức giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Hiền Như Thinh Thất ngày 03/07/2016

 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 6 Và 7 – Thích Thiện Xuân 2016
Đánh giá