Bài pháp thoại Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 8 được Đại Đức giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Hiền Như Thinh Thất ngày 03/07/2016

 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 8 – Thích Thiện Xuân 2016
Đánh giá