Làm giàu theo lời Phật dạy có nghĩa là tạo sự hoan hỷ cho mọi người từ gia đình đến xã hội. Làm giàu không có tội mà chỉ có tội khi làm giàu bất chính, gây khổ đau cho mình cho người, cho mọi chúng sanh.

Làm giàu chân chính vẫn là điều mà Đức Phật khuyến khích và tán thán chúng ta.

Trích trong bài giảng: Kinh Doanh Theo Quan Điểm Đạo Phật