“Dù tụng nhiều kinh mà buông lung không thực hành thì chẳng huởng được phần ích lợi của Sa môn, khác nào kẻ chăn bò thuê, lo đếm bò cho người”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu (Câu 15 đến 20) 

Bài liên quan