“Ai từng nếm mùi độc cư, ai từng nếm mùi tịch tịnh, người ấy còn ưa nếm mùi pháp vị, để xa lìa mọi tội ác, sợ hãi”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm An Lạc (câu 205 đến 208)