“Người tâm không an định, không hiểu biết Chánh pháp, lòng tin không kiên cố, thì trí tuệ khó thành”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm Tâm (Câu 38-39)