Người xưa có câu: “Trong nhà có người già như một báu vật”, được phụng dưỡng cha mẹ già chính là một phước phận lớn của những người con. Vậy mà, có những người con lại xem điều ấy như là gánh nặng mà từ đó phước phận cũng tiêu tan, họa theo đấy cũng kéo tới.

Trích trong bài giảng: Đạo Làm Người