Có những người khi tu, hay thắc mắc: sao cả đời mình tinh tấn tu hành, tin Phật, tin nhân quả, làm nhiều việc tốt, mà sao cứ mãi gặp đau khổ?

Còn đôi khi, người khác sống 1cuộc đời sát sanh hại vật, gian dối đủ thứ .. nhưng lại có cuộc sống bình yên.

Đó là do nguyên nhân gì?

Bài liên quan