Người mất đã lâu nhưng tiền của người mất còn lại, người nhà mang đi cúng dường, từ thiện, bố thí… thì người đã mất sẽ hưởng được bao nhiêu phần công đức?

Bài liên quan