Có câu “Phú quý sinh lễ nghĩa”. Theo bạn, lễ nghĩa của con người, cách đối đãi giữa người với người trong gia đình và xã hội có phụ thuộc vào sự có mặt của vật chất không?