Một lương tâm tội lỗi không bao giờ cảm thấy yên tâm, cho nên đừng làm gì trái với lương tâm.

Trích trong bài giảng: Đánh thức lương tâm 

Bài liên quan