Hận thù diệt hận thù
Đời này không có được.
Không hận, diệt hận thù
Là định luật ngàn thu. …

Cứ oan oan tương báo, thì nỗi oan trái và mối hận thù đến khi nào mới dứt? Đối diện với điều đó, ta muốn “trả nợ” bằng cách lấy oán báo oán hay là giải khai bằng lý trí và khoan dung tha thứ?

Trích trong bài giảng: Oan Trái Từ Nơi Mình 

Bài liên quan