Người ta đem đến oan trái cho mình là do mình từng gieo oan trái cho người khác, chúng ta phải luôn tạc dạ ghi lòng cái lý lẽ này để luôn nhắc mình nhẫn nhục. Nếu không nhẫn nhục mà khởi tham, sân, si để đáp lại thì nghiệp cũ chưa kịp qua, thì nghiệp mới mình đã tạo ra thêm, thế thì khổ đau chỉ có cơ hội thêm trùng trùng điệp điệp không có ngày hết. Do đó, biết nhân quả rồi chúng ta phải biết nhẫn nhục, biết xa ác, hành thiện, giữ thanh tịnh tâm ý, đó là đường thoát khổ tìm vui.

Trích trong bài giảng: Oan Trái Từ Nơi Mình 

Bài liên quan