Bài thuyết pháp “5 Chướng Của Ngũ Căn” do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 2/11/2013

video