Bài pháp thoại Ánh Sáng Đời Con do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa tu mùa hè lần thứ nhất tại Chùa Bát Nhã (TP. Đà Nẵng – T. Quảng Nam)

video