Bài thuyết pháp Bồ Tát Tại Gia Phần 18 được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 09/07/2016 tại Tu Viện Tây Thiên (Canada)

Bài liên quan