Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia phần 87  do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 18.5.2019

Bài liên quan