Bài pháp thoại Bồ Tát tại gia phần 88 do Đại Đức Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 18.5.2019 

video