Bài pháp thoại Bốn Thần Túc do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Hải Đức, ngày 25.02.2018

Bài liên quan