Bài pháp thoại Cái Gì Cũng Tội (Vấn Đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tư Gia PT Diệu Cẩm ngày 07-12-2017

video