Bài thuyết pháp Chung Tay Xây Dựng Mái Ấm Gia Đình 2 do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong ngày khóa tu phật pháp

video