Pháp thoại Đạo Hạnh Của Người Xuất Gia do Thầy Thích Minh Thành giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-05-2017

Bài liên quan