Ánh Sáng Đời Con – Thích Thiện Thuận

Giảng trong khóa tu mùa hè lần thứ nhất tại Chùa Bát Nhã (TP. Đà Nẵng - T. Quảng Nam)