Bài thuyết pháp Để Trưởng Thành do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Thành phố Đà Lạt trong ngày Khóa tu phật pháp

video