Bài pháp thoại Đối Trị Bệnh Hôn Trầm Giải Đãi do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 84 tại chùa Hoằng Pháp

Bài liên quan