Pháp thoại Hạnh nguyện Phổ Hiền phần 1 do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu Đồng Nai, ngày 22-09-2019

Bài liên quan