Bài pháp thoại Hành Trạng Ngài La Thập Phần 3 do thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu (Đồng Nai) ngày 16/10/2016

video