Bài pháp âm Hành Trạng Nữ Tôn Giả Ma Đăng Già do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Hào Quang, Hải Phòng trong ngày khóa tu bát quan trai

Bài liên quan