Bài pháp thoại Hồi Hướng phần 2 do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Tây Thiên, Westlock County, AB, Canada ngày 4/8/2012

Bài liên quan