Bài thuyết pháp “Kinh An Trú Tầm” do Đại Đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11326 – 97St Edmonton, AB T5G 1X4 – Canada

Bài liên quan