Bài thuyết pháp “Lộ Trình Giải Thoát” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 41 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 25/05/2014

video

Download MP3