Bài thuyết pháp “Lộ Trình Giải Thoát (Liberation Itinerary)” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 41 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 25/05/2014, và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan